Gilze en Rijen

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Wanneer de wijk meer gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat, is deze wijk donkergekleurd. Een lichtere kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s.

 

Uitdaging

Voor Gilze en Rijen liggen de grootste uitdagingen op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast. Vooral in Rijen zijn er plekken die nu al overlast hebben bij hevige regenval. De kernen en enkele bedrijventerreinen zijn bovendien gevoelig voor hitte. Een van de oorzaken hiervan is dat de gemeente op zandgrond ligt. Hierdoor groeien bomen slechter en is er minder schaduwwerking van groen.

Wat doen we al

Deze gemeente wil in 2050 geheel klimaatbestendig zijn. Dit is vastgelegd in het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen. We volgen hierin het landelijk verplichte Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We willen samen met bewoners optrekken om deze opgave te volbrengen. In Gilze en Rijen is al een stresstest klimaatadaptatie uitgevoerd. Hierin komt op hoofdlijnen naar voren waar de problemen liggen. De klimaatkaart met alle effecten staat op de gemeentelijke website (link te plaatsen).

Ambitie uit het Gemeentelijk Rioleringsplan is om nieuwbouwwijken waterneutraal te bouwen. Dit houdt in dat hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem of wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. 

In 2019 is in Gilze en Rijen een nieuw landelijk warmte record gemeten van 40,7 graden. 

Onder de noemer ‘Samen bewust’ en ‘WIJ zijn Gilze en Rijen’ organiseren we veel samen met diverse betrokkenen activiteiten om duurzaamheid te bevorderen. Denk aan het Kids Klimaatfestival, regentonacties en de voortuin-ontwerpwedstrijd. We bieden onze inwoners een Energie Loket, zodat ze meer zicht krijgen op hoe ze hun woning kunnen verduurzamen én energie kunnen besparen. Ook ondersteunen we diverse educatieve projecten op de basisscholen.