Aanpak

Alle gemeenten in Nederland moeten aan de slag met klimaatadaptatie. Samen met de provincies, waterschappen en het Rijk hebben zij afgesproken om in 2050 klimaatbestendig te zijn. De gemeenten hebben in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de opgave om de effecten van de grootste klimaattrends inzichtelijk te maken. Het gaat hier dan om waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte. Deze trends worden afzonderlijk verdeeld in tien sectoren, te weten water en ruimte, natuur, landbouw, gezondheid, recreatie en toerisme, infrastructuur, energie, ICT en telecom en veiligheid.

Weten – Willen – Werken

Het DPRA gaat uit van de methodiek ‘weten, willen, werken’. De eerste stap is het in beeld brengen van de kwetsbaarheden (‘weten’). In het DPRA is afgesproken dat voor het einde van 2019 alle overheden in Nederland de kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld brachten door een klimaatstresstest. De uitkomsten van de stresstesten in werkregio De Baronie zijn te vinden op dit klimaatportaal.

De volgende stap (‘willen’) vanuit het DPRA is dat alle overheden voor het eind van 2020 risicodialogen hebben gevoerd. Een risicodialoog draagt bij aan de bewustwording van de effecten van klimaatverandering en heeft als doel het formuleren van ambities. Als Klimaatkring De Baronie willen we in gesprek gaan met alle betrokken stakeholders, om zo met elkaar de aanpak voor de knelpunten die uit de stresstesten zijn gekomen te bespreken en te toetsen. Daarnaast kunnen we ook de kansen voor klimaatadaptatie in de regio in beeld brengen.

Aan het einde van de risicodialogen wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld en de uitkomsten in beleid geborgd (‘werken’). De uitvoeringsagenda omvat een planning en een budget voor de maatregelen die nodig zijn om de ambities zoals benoemd in de risicodialoog te kunnen realiseren. Dit samen moet leiden tot een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en het beperken van de gevolgen van overstromingen in onze regio.

Meer informatie over de methodiek ‘weten, willen, werken’ en de landelijke aanpak van het DPRA kunt u vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.