Rucphen

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Wanneer de wijk meer gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat, is deze wijk donkergekleurd. Een lichtere kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s.

Uitdaging

In de bestaande wijken ligt de grootste uitdaging. Hier wordt nu bij herstructurering al rekening gehouden met klimaatverandering, onder meer door (meekoppel)kansen te benutten, maar dit proces vergt tijd. Dit in combinatie met het betrekken van verschillende partijen, om gezamenlijk tot concrete afspraken te komen, vormt een uitdaging. Op dit gebied is de inzet van de gemeente alléén niet voldoende om successen te boeken.

Wat doen we al? 

De gemeente Rucphen werkt aan het vergroten van bewustwording bij de inwoners en hen zo te stimuleren. Tijdens de ‘Week van ons Water’ zetten wij samen met lokale bedrijven acties op touw. Voorbeelden hiervan zijn de Regentonactie of de actie ‘Tegels eruit, plantjes erin’. Hiernaast wordt ook de openbare ruimte steeds meer onthard en vergroend. Er is samenwerking met de scholen en wij helpen hen in het proces om het schoolplein te vergroenen. 

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Alliantie Financiële Prikkels. De betrokkenen van de aangesloten projecten richten zich op private partijen om hen te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op eigen terrein. (https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/) 

Voor het aanpakken van locaties waar bij zware neerslag wateroverlast optreedt, is de laatste jaren ingezet op diverse speerpunten. Het gaat hier om de realisatie van een robuuster watersysteem, het afkoppelen van regenwater en het aanpakken van knelpunten in de riolering. Een voorbeeld is het watersysteem ‘Sprundel-Noord/St. Willebrord Oost’. Hier is na de aanleg van waterberging Luienhoek het watersysteem verbeterd.