Aanpak klimaatstresstest Waterkring De Baronie

De samenwerkende partners in de Water- en klimaatkring De Baronie hebben gekozen voor een gezamenlijke uitvoering van de stresstesten. Zo worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd en zijn de resultaten goed met elkaar te vergelijken.

Indeling naar wijken,  sectoren en thema’s

Bij de aanpak voor de stresstest is een indeling gemaakt op wijkniveau, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden om met een groep wijkbewoners en betrokkenen door te praten over de effecten van een veranderend klimaat. Via deze methode kan gezamenlijk gekeken worden wat de kansen en knelpunten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden.

Klimaatverandering heeft een breed effect op een scala sectoren, zoals natuur, landbouw, gezondheid en infrastructuur. Binnen de stresstest kijken we voor vier klimaatthema’s wat het effect is op deze sectoren voor het betreffende klimaatthema. Hierbij hanteren we de door het DPRA vastgestelde (klimaat)thema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Gebruikte informatie

Bij het uitvoeren van de stresstesten en het verwerken van de resultaten is gebruik gemaakt van gebiedsinformatie, zoals de hoogtekaart (AHN3), luchtfoto’s en gegevens van de gemeente. Daarnaast is informatie opgehaald over welke knelpunten nu ervaren worden bij de gemeenten en betrokkenen. Door werkbezoeken, enquêtes en interactieve bijeenkomsten is een algemeen beeld verkregen van de situaties in de verschillende wijken.

Voor het thema wateroverlast is aanvullend een model gemaakt waarmee doorgerekend is hoe de neerslag valt en stroomt binnen het gebied. Hiervoor is het rekenpakket 3Di ingezet. De uitkomsten van het model geven goed aan waar water blijft staan bij een extreme klimaat bui.

Kaarten

Met behulp van de opgehaalde de informatie en berekeningen zijn kaarten gemaakt die weergeven wat de effecten van klimaatveranderingen zijn voor de vier verschillende klimaatthema’s en welke kansen er liggen. Met specialisten en betrokken zijn deze kaarten getoetst en gevalideerd. Deze kaarten staan op dit klimaatportaal.

Klimaatscores

Om aan te geven in hoeverre een wijk kwetsbaar is voor klimaatverandering is per wijk een klimaatscore bepaald. Deze score kan licht, gemiddeld of zwaar zijn.

Deze wijkscore is berekend door voor elk sector en voor elk klimaatthema te bepalen in hoeverre verandering van dit klimaatthema negatieve invloed heeft op de sector en dit vervolgens te middelen. Zo is bijvoorbeeld voor de sector natuur voor een bepaalde wijk gekeken wat de invloed is van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Hoe negatiever het effect is, hoe hoger de score. Als basis zijn hiervoor de kaarten gebruikt die als resultaat van de stresstest zijn opgeleverd. Deze zijn doorvertaald naar de tien sectoren.

Het vervolg

De resultaten worden gebruikt voor het vervolgtraject waarbij met wijkbewoners en betrokkenen in gesprek wordt gegaan over de lokale gevolgen van klimaatveranderingen. Dit zal worden gedaan in de zogenaamde risicodialogen. Samen wordt nagedacht welke ambities de gemeentes hebben ten aanzien van klimaatverandering en wordt nagedacht over welke acties kunnen worden ondernomen en welke effecten die zullen hebben. Met klimaatscores kan bepaald worden welke wijken de meeste aandacht nodig hebben.

Het resultaat van de risicodialogen zal input zijn voor de uitvoeringsagenda die eind 2020 door de gemeenten opgesteld dient te worden. Hierin is de ambitie opgenomen en de strategie, inclusief concrete acties, om deze ambitie te realiseren.