Baarle-Nassau

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Wanneer de wijk meer gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat, is deze wijk donkergekleurd. Een lichtere kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s.

Uitdaging

Aangezien wateroverlast in mindere mate een probleem in Baarle-Nassau is, ligt hier de grootste uitdaging bij het bestrijden van verdroging en hittestress.  

Wat doen we al

Baarle-Nassau kent weinig problemen als gevolg van wateroverlast en overstroming. Nieuwbouwwijken worden binnen Baarle-Nassau waterneutraal gebouwd. Vanwege de goede infiltratiecapaciteit van de ondergrond (zandgrond) wordt nu en in de toekomst het hemelwater zoveel mogelijk in de ondergrond geïnfiltreerd.  

De gemeente heeft vele acties en activiteiten die gericht zijn op duurzaamheid. Zo bestaat er de duurzaamheidslening, Kids Klimaatfestival, twee regentonacties, voortuinontwerpwedstrijd vanuit Uw Huurdersraad en woningstichting Leijstromen, regionaal Energie Loket en Week van ons Water. Ook worden er educatieve projecten op de basisscholen gestimuleerd en uitgevoerd.